Mangler I at få udført energisyn?

Energistyrelsen har i sidste uge sendt remindere til de virksomheder, som mangler at få foretaget det obligatoriske energisyn. Vi har flere energisynskonsulenter i vores skarpe team og hjælper jer gerne med at nå i mål. For nærmere info kontakt projekt- og afdelingsleder Jesper Veilstrup. Virksomheder med mere end 250 ansatte (globalt) og en årlig omsætning på >50 mio. euro ell. en årlig balancesum på >43 mio. euro er omfattet af Energisynet. Læs mere om energisynet hér.

Energibesparelser for industrien - Energipolitik

Energiledelse handler om mere end bare kroner og øre

Der blev stillet skarpt på gevinsterne ved at indføre energiledelse, da EnergySolutions Jesper Veilstrup holdt foredrag for en facility management-gruppe.

Kan energiledelse overhovedet betale sig?

Det er et spørgsmål, som EnergySolutions rådgivere ofte bliver stillet, når de præsenterer værktøjet til at forbedre energieffektiviteten.

 • Energiledelse er som den nye dreng i klassen. Hvor vi tænker kvalitetsledelse som en selvfølge, så oplever vi mere tøven overfor energiledelse. Man bekymrer sig om at bruge tid på noget, hvis man ikke er garanteret et økonomisk afkast. Vi prøver at anskueliggøre fordelene, siger Jesper Veilstrup, teamleder for rådgiverne i EnergySolution.

Det var også et af omdrejningspunkterne, da Jesper Veilstrup for nyligt besøgte et EGN Danmark netværksmøde for at gøre en facility management-gruppe klogere på fordelene ved energiledelse.

 • Ved hjælp af velimplementeret energiledelse kan der høstes væsentlige besparelser på energiforbruget, men der er andre fordele end kroner og øre, som blandt andet kan komme facility managerne til gode, forklarer Jesper Veilstrup.

Han fremhæver derudover miljøbevidsthed, branding, medarbejderinvolvering og risikostyring som gevinster. Især sidstnævnte bliver facility managernes hjælpende hånd.

Få styr på energien

Ved at opsætte målere ved energikilderne kan facility managerne blandt andet lettere og tidligere spotte energislugere og planlægge vedligehold og udstyrsrenoveringer. For eksempel kan målere på et ventilationsanlæg fortælle, når vitale dele som en rotorveksler trænger til vedligehold eller udskiftning.

 • Hvis du ikke bruger ressourcer på at måle og analysere forbruget, så kan du heller ikke regne på, hvor du kan spare eller sætte ind, hvis det samlede energiforbrug begynder at stige, siger han.

På netværksmødet oplevede Jesper Veilstrup, at facility managerne tog godt imod præsentationen af energiledelse. Du kan læse mere om, hvordan EnergySolution hjælper virksomheder med at implementere energiledelse efter ISO50001 her.

 

Energibesparelser for industrien - Energipolitik

Ny Energispareaftale

Den nye energispareaftale har været lidt længe undervejs, men d. 16. december 2016 var parterne nået til enighed og fik underskrevet den nye aftale.

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 16.december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på frivillig basis. Ordningen skal med den nye aftale konsekvent kaldes ‘Energiselskabers Energispareindsats’.

Læs mere om den nye aftale på Energistyrelsens hjemmeside.

Energibesparelser for industrien - Energibesparelser for private - Energipolitik

3,75 mia. til omstilling af industrien

Virksomheder med produktion i Danmark kan snart søge tilskud fra en pulje på 3,75 mia. kr. til fremme af vedvarende energi i deres produktionsprocesser.

Med Energiaftalen fra marts 2012 blev der afsat 250 mio. kr. i 2013, og 500 mio. kr. årligt i perioden frem til 2020, til at fremme omstilling til vedvarende energi i proces.

Lovforslaget om støtte til vedvarende energi i proces, er i høring i perioden 15. februar-1. marts 2013. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2013, hvorefter virksomheder med produktion i Danmark kan søge tilskud til at fremme vedvarende energi i deres produktionsprocesser.

Tilskudsordningen består af fire støtteelementer:

 • Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder til procesformål i virksomheden. Det kan være projekter med sol, vind, biogas eller biomasse.
 • Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med fjernvarme til procesformål i virksomheden. Det kan være et gartneri, der skrotter sit eget individuelle kulfyrede anlæg og bliver koblet på fjernvarmen, som på sigt vil være VE-baseret.
 • Energieffektiviseringer, som laves samtidig med at virksomheden konverterer til vedvarende energi eller fjernvarme.
 • Energieffektive projekter i kraftvarme- og varmeværker, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder og som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder.

Er din virksomhed interesseret i at benytte sig af denne tilskudsordning, kan vi hos EnergySolution hjælpe jer med at få gennemført projekter som er støtteberettigede. Kontakt os for nærmere information.

 

Energibesparelser for industrien - Energipolitik

Nye standardværdier (pr.1/4-13) offentliggjort

Så er de nye standardværdier, som træder i kraft pr. 1. april 2013, offentliggjort.

De nye værdier skulle betyde en bedre og mere entydig beskrivelse af de forskellige standardværdier, herunder ”før” og ”efter” situation, gyldighedsområde, mv. Ligesom standardværdierne er blevet opdateret med en bedre dokumentation af forudsætninger mv. og ændret i en række tilfælde, så de er i overensstemmelse med principperne i den nye aftale.

Se hvilke ændringer der er lavet hèr.

Energipolitik

Nye Standardværdier er udsat

I forbindelse med aftalen af 13. november 2012 om energiselskabernes energispareindsats i 2013-2015 skal der ske en opdatering af standardværdierne. Denne opdatering skal bl.a. omfatte;

 • En bedre og mere entydig beskrivelse af de forskellige standardværdier, herunder ”før” og ”efter” situation, gyldighedsområde, mv.
 • En opdatering af standardværdierne, herunder en bedre dokumentation af forudsætninger mv.
 • Ændring af en række standardværdier i overensstemmelse med principperne i den nye aftale (særligt bilag 12)

Dette arbejde har vist sig at være mere omfattende end forudsat, og Energistyrelsen har derfor – efter drøftelser med repræsentanterne for energiselskaberne – besluttet,

 • at udskyde offentliggørelsen af et nyt standardværdikatalog til den 31. januar 2013
 • at de nye standardværdier først skal anvendes fra den 1. april 2013. Der vil således være 2 måneder fra offentliggørelsen af de nye værdier til de træder i kraft.
 • at de gældende standardværdier, som de fremgår af standardværdikataloget, anvendes uændret frem til den 31. marts.

Energipolitik

Ny aftale fordobler energibesparelserne

I løbet af de næste tre år skal der gøres en ekstra indsats for at spare på energien. Samlet skal der spares energi svarende til et års forbrug i omkring 400.000 husstande.
Det fremgår af en aftale, der i dag er indgået mellem klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og net- og distributionsselskaberne.Den nye aftale betyder, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres indsats for at spare på energien. Det vil praktisk ske ved at selskaberne hjælper deres kunder – det kan være virksomheder eller private – med at reducere energiforbruget. Selskabernes indsats kan blandt andet bestå i rådgivning, faglig og finansiel bistand.”Jeg er meget glad for, at vi har fået denne aftale på plads, og jeg vil gerne takke energiselskaberne for det konstruktive forløb og for, at de påtager sig opgaven med at realisere de væsentligt øgede sparemål”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

I forbindelse med energiforliget fik net- og distributionsselskaberne forøget deres spareforpligtelse i forhold til den nuværende aftale fra 2009. Og nu er der altså enighed om, hvordan det skal føres ud i praksis. Ifølge aftalen skal selskaberne medvirke til at realisere energibesparelser på i alt 10,7 PJ (petajoule) i 2013 og 2014 og 12,2 PJ i 2015.

Med denne aftale tages der et afgørende skridt i forhold til at opfylde vores målsætninger for energieffektivitet i Danmark. Vi har fundet en god model i Danmark, hvor energiselskaberne har en hovedrolle i indsatsen for at spare på energien. Med denne aftale tager vi endnu et skridt, og jeg er sikker på at energiselskaberne vil fortsætte med at løfte opgaven”, siger Martin Lidegaard.

Med den nye aftale er der særligt fokus på at få en indsats, der er så omkostningseffektiv som muligt. Derfor er det blandt andet aftalt, hvordan man letter administration ved opgørelse og dokumentation af besparelserne.

Energipolitik

Verdens mest ambitiøse energipolitik

Med dagens energiforlig fører Danmark igen verdens mest ambitiøse energipolitik. Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der tager et afgørende skridt på vejen mod et samfund, der er fri for kul, olie og naturgas.
Regerings-partierne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative står bag aftalen, der sætter rammerne for klima- og energipolitikken frem til 2020 og retningen helt frem til 2050.- Det er tale om det bredeste, det grønneste og det længstvarende energiforlig nogensinde i Danmark. Dermed skriver vi i dag et stykke energipolitisk danmarkshistorie. I det daglige politiske arbejde er vi forskellige nuancer af rød og blå. Men sammen har vi i dag lagt grunden til en grøn fremtid, siger klima- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.Med de initiativer, der bliver taget i aftalen, vil CO2-udledningen i 2020 være 34 procent mindre, end den var i 1990. Energiforbruget vil være faldet med 12 procent i 2020 i forhold til 2006. Godt og vel 35 procent af vores energi vil komme fra vedvarende energikilder og knap 50 procent af vores elforbrug vil komme fra vind. Samtidig sikrer forliget, at erhvervslivet som helhed – og energisektoren i særdeleshed – får stabile rammer at arbejde ud fra.

– Det er store forandringer, der skal ske i de kommende år. Men partierne har med dette forlig sat gang i en omstilling, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og sikre borgerne mod de voldsomme prisstigninger på fossile brændstoffer, siger Martin Lidegaard.

Forligspartierne er enige om at fortsætte den udvikling, som har gjort Danmark til et af de mest energieffektive lande i verden. Samtidig er der taget beslutning om at opføre to store havvindmølleparker på henholdsvis Kriegers Flak og Horns Rev. Der vil også blive investeret i sol, bølger, biomasse og biogas.

– Danmark bliver igen det førende land i verden, når det handler om at omstille til grøn energi. Det vil ruste os til en fremtid, hvor olie og kul stiger i pris. Og det vil skabe nogle af de arbejdspladser, som vi har så hårdt brug for i de kommende år, siger Martin Lidegaard.

Under forhandlingerne er det lykkedes at gøre regningen til de private husholdninger og erhvervslivet væsentligt mindre – uden at sænke ambitionerne.  Det er blandt andet sket ved at kræve effektiviseringer af energisektoren.

En gennemsnitlig husholdning skal i 2020 betale 1300 kroner mere for energien. Virksomhederne skal betale 200 kroner pr. ansat. Den samlede regning bliver på 3,5 milliarder kroner i 2020. Til gengæld er der penge at spare, fordi vi bruger mindre energi, og fordi vi er mindre udsatte over for prisstigninger på olie, kul og gas.

– Det kræver investeringer at omstille samfundet til grøn energi. Men regningen kan blive meget større, hvis vi ikke gør noget i tide. Samtidig gavner omstillingen klimaet og fremtidssikrer virksomhedernes konkurrenceevne. Forligspartierne viser med denne aftale, at de er ansvarlige partier, der tager fremtidens udfordringer alvorligt. Det er en virkelig stor dag for dansk energipolitik, siger klima- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Energipolitik