Energiledelse

Energiledelse efter ISO 50001

EnergySolution har kompetencer inden for energiledelse og kan hjælpe virksomheder med alle dele af energiledelse fra planlægning til implementering og forbedring af et energiledelsessystem certificeret efter ISO 50001. EnergySolution kan efterfølgende hjælpe med driften af energiledelsessystemet samt stå for realiseringen af rentable energiprojekter.

Vi har ligeledes kompetencer til at auditere og vurdere energiledelsessystemers effektivitet, opbygning og compliance i henhold til ISO 50001 krav.

Fordele ved energiledelse:

Implementering af et effektivt energiledelsessystem er en rigtig god forretning for jeres virksomheden:

 • Virksomheden får overblik over energi- og ressourceforbruget
 • Energi- og ressourceforbruget reduceres – (10 % reduktion af energiforbruget er normalt ved implementering af effektiv energiledelse (potentialet afhænger af virksomheden) og ofte resulterer energiledelse også i mange små projekter uden større investeringer)
 • Certificeret energiledelse giver mulighed for PSO-reduktion (5,31 øre/kWh i 2017) – (Kræver aftale med Energistyrelsen)
 • Virksomheden får en grønnere profil, hvilket har markedsføringsværdi. Styrkelse af virksomhedens brand.
 • Forøgelse af medarbejdernes engagement – (Energiledelse er en god måde til at øge medarbejderengagementet, Indeholder mange ”håndgribelige” tiltag, som medarbejderne er en del af, Potentialet for besparelser ved mere hensigtsmæssig medarbejderadfærd er ofte overraskende stor)
 • Energiledelse og styring giver mulighed for ordentlig håndtering af risici og muligheder – (Ingen ubehagelige ekstraregninger, Udnyttelse af ellers oversete muligheder!)

Hvad indebærer energiledelse:

Energiledelse certificeret efter ISO 50001 er en smart metode til systematisk at få nedbragt sit energiforbrug og foretage de rigtige beslutninger ved indkøb af nyt energiforbrugende udstyr. ISO 50001 opbygges efter ”plan, do, check, act”-konceptets fire faser, som flere af de andre ISO-standarder er opbygget efter (fx ISO 9001 og ISO 14001). Ved energiledelse er ”plan, do, check, act”-konceptet videreudviklet til energiledelse.

De fire faser i energiledelsessystemet indeholder typisk følgende opgaver:

1.Planlægning

 • Ledelsen fastlægger energipolitik og udpeger en energiansvarlig
 • Energigennemgang i virksomheden (screening, energisyn eller lignende)
 • Fastlæggelse af nødvendig måling og styring af data
 • Baseline for energiforbrug etableres
 • Energipræstation – EnPI’er (Energy Performance Indicators) fastlægges
 • Opstilling af energimål inklusiv handlingsplaner

2.Implementering

 • Kommunikation af mål, beføjelser mm.
 • Evt. træning og uddannelse
 • Energirigtig projektering – (Fuldførelse af energispareprojekter af forskellig art)
 • Driftsstyring – (Vedligehold og optimering af eksisterende anlæg)
 • Energirigtige indkøb
 • Dokumentering af aktiviteter

3.Kontrol

 • Overvågning, måling og analyse af energiperformance
 • Intern audit af energiledelsessystemet
 • Fastlægge evt. forebyggende og korrigerende handlinger

4.Forbedring

 • Ledelsens evaluering af energiledelsessystemet
 • Løbende forbedringer af energiledelsessystemet

Processen er altid cyklisk og derfor kræver effektiv energiledelse også tilførsel af ressourcer løbende og ikke bare i forbindelse med implementering og certificering af energiledelsessystemet.


Tilskud til elintensive virksomheder:

Certificeret energiledelse ved ISO 50001 giver mulighed for delvis PSO-refusion. For at være berettiget til PSO-refusion, skal man opfylde ét af nedenstående krav:

 1. Virksomheden skal beskæftige sig med fremstilling af produkter og have en branchekode (NACE-kode) som findes på bilag 3 i Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020
 2. Eller virksomheden skal have en elintensitet på mindst 20 % og en handelsintensitet indenfor EU på mindst 4 %

Hvis et af ovenstående krav opfyldes kan virksomheden indgå en aftale med Energistyrelsen om delvis refusion af PSO. Aftalen med Energistyrelsen kræver certificeret ISO 50001, samt opfyldes af Energistyrelsens kravsspecifikation, som blandt andet indeholder følgende elementer:

 • Implementering af elspareprojekter med TBT under 5 år inden for 1 år
 • Udførelse af særlige undersøgelser
 • Energirigtig projektering herunder energigranskning
 • Årlig rapportering til Energistyrelsen

Efter indsendelse af hensigtserklæring og accept af aftale med Energistyrelsen, så kan udbetalingen af PSO-refusionen starte. Derefter forpligter virksomheden sig til at implementere certificeret energiledelse, samt opfylde kravsspecifikationen fra Energistyrelsen inden udløb af den aftale frist i den individuelle aftale med Energistyrelsen.

Business case for implementering af energiledelse:

Implementering af energiledelse I en virksomhed er et fornuftigt internt projekt at bruge ressourcer på, men det er i de fleste tilfælde også en rigtig god forretning for virksomheden. EnergySolution har god erfaring i beregning af business cases for etablering af certificeret energiledelse Business casen tager specifikt hensyn til virksomhedens energiforbrug, interne organisation og mulighed for PSO-refusion. Ofte har implementering af energiledelse en tilbagebetalingstid på 2-4 år afhængig af virksomhedens forhold.

Nedenfor ses et eksempel på en business case for en mellemstor virksomhed med et elforbrug på 1,5 mill. kWh/år og et varmeforbrug på 1 mill. kWh/år, samt indgåelse af aftale med Energistyrelsen om tilskud til elintensive virksomheder. I nedenstående eksempel er der forventet en relativ konservativ besparelse på kun 5 % på el og varme. Implementeringsomkostningerne er betalt tilbage efter 2-3 år.

Business casen bliver typisk mere gunstig, hvis virksomheden har et større energiforbrug, allerede har et certificeret ledelsessystem (som ISO 9001 eller 14001) eller godt overblik over sit energiforbrug.

Hvordan kommer vi videre?

EnergySolution deltager i virksomhedens drøftelser vedr. etablering af energiledelse, og vi kommer gerne på et uforpligtende besøg for at præsentere energiledelse, samt opstille en business case specifikt tilrettet til den enkelte virksomhed. EnergySolution kan desuden afklare for virksomheden, hvorvidt PSO-refusion til elintensive virksomheder er en relevant mulighed eller ej.

Har jeres virksomhed allerede energiledelse og ønsker assistance til vurdering af energiledelsens effektivitet, kan EnergySolution også tilbyde et audit af jeres energiledelsessystem. Med vores input kan energiledelsessystemet optimeres med bedre bundlinje i jeres virksomhed som resultat.

Kontakt os for yderligere information om energiledelse eller for planlægning af et tilbudsmøde.

Læs mere om vores andre rådgivningsspecialer hér.

Kontakt vores rådgivningsafdeling – se mailadresser og telefonnumre hér.