Referencer

Referencer fra kunder vi har hjulpet med energirådgivning.

Optimering af fjernvarmenet

Hobro Varmeværk A.m.b.a.

Hobro Varmeværk er i samarbejde med EnergySolution ved at optimere fjernvarmenettet, således at fremløbstemperaturen kan sænkes i hele nettet og udfordringer med kapacitetsbegrænsning og spidslasteffekt i kolde perioder kan undgås. EnergySolution beregner energibesparelsen og sikrer dokumentation til indberetning af energibesparelsen, hvilket dækker mere end halvdelen af Hobros krav til energibesparelser i 2017. Ved at beregne muligheder for temperatursænkning, i de dele af fjernvarmenettet som umiddelbart ikke bliver berørt, blev der fundet et besparelsespotentiale som var fire gange så stort som forventet.

Udover beregning og dokumentation, klarlagde EnergySolution andre muligheder for optimering af fjernvarmenettet i Hobro, hvor både installering af boosterpumper, samt omløb i distributionsnettet i perioder uden forbrug vil resultere i yderligere energibesparelser.

Læs den fulde case hér.

Energisyn

BioMar A/S

Udfordring:
BioMar er på grund af virksomhedens størrelse omfattet af EU’s krav om energisyn i store virksomheder. Derfor kontaktede BioMar EnergySolution for at få foretaget et professionelt energisyn med fokus på at få synliggjort virksomhedens energisparepotentiale fordelt på konkrete energispareprojekter med fordelagtig tilbagebetalingstid.

Løsning/Resultat:
Efter energigennemgangen i virksomheden er det nu mere klart, hvilke elementer i produktionen der forbruger meget naturgas og el. Derfor er det også væsentligt lettere for BioMar at målrette deres energisparearbejde, der hvor det giver bedst økonomisk mening. Energisynet resulterede også i en række specifikke projekter med potentielle besparelser. Blandt andet blev der belyst mulige forbedringer i dampproduktion, samt optimeringer af tørrelinjer, hvorved et betydeligt energisparepotentiale kan realiseres. Endvidere blev der ved energisynet konstateret, at alt procesvand forbrugt i dampkedlen blev regnet som sanitetsvand og dermed afregnet med afledningsafgift. Efter energisynet har BioMar arbejdet videre med flere af de konkrete projektforslag og er blandt andet i gang med en ombygning af tørrelinien, som ønskes ombygget fra damptørring til direkte tørring med gas med en stor energibesparelse som mål. Selve energisynet betalte sig hjem alene ved korrektion af betalt afledningsafgift af vandforbruget.

Læs den fulde case hér.

Ventilation og indeklima

SKY-LIGHT A/S

Udfordringer:
Udfordringerne i forbindelse med projektet var, i samarbejde med kunden at få formuleret, setpunkter som vil være optimale for produktionen såvel som for personalet, da optimum temperaturen for disse to ikke helt harmonerede. Dette blev løst ved at sammenholde arbejdsmiljø krav med produktionskrav og låse indekonditionerne fast på et fælles overlap-punkt.

Løsning:
Løsningsmodellen for virksomheden var en, for de enkelte produktionsområder, specifikt tilpasset indeklima løsning, hvor ventilation, indblæsningsform, luft-mængder og konditioner blev tilpasset de enkelte zoners specifikke krav. Dette blev gjort via en kombination af forskellige teknologier, hvor højtryksbefugtning direkte i lokalet, blev kombineret med aktiv styring af luftmængder og temperaturer. Igennem en gennemtænkt setpunktoptimering og styringsstrategi kunne de forskellige teknologier med adiabatisk køling, aktiv køling samt ventilation, kombineres på en sådan måde, at indeklimaet blev optimeret efter kundens ønsker – samtidig med, at man opnåede en væsentlig reduktion af energiforbruget i produktionsområdet.

Resultat:
Kunden har opnået et behageligt og stabilt indeklima for de ansatte, samt en reduktion i produktionsfejl i plastmaterialerne og har samtidig sparet på energien. Den komplette løsning, hvor de forskellige teknologier blev tænkt sammen i en helhed, affødte samtidig et ikke ubetydeligt energitilskud, som man ikke ville have kunne opnået, havde man kigget på de enkelte delelementer af løsningen, hver for sig.

Læs den fulde case hér.

Indkapsling af støbecelle

Jydsk Aluminiums Industri

Udfordring & Løsning:
På et støberi afgiver produktionen meget varme samtidig med at der udvikles røg. Både varmen og røgen ligger sig under loftet, og det er derfor nødvendigt at anvende meget udsugning. Gennemgangen af ventilationen hos JAI viste, at der kunne spares meget energi ved at ændre udsugningsformen ved støbecellerne fra loftsugning til indkapslet udsugning. JAI byggede derfor en konstruktion, der indkapsler støbecellerne og giver koncentreret udsugning inde i cellen. Indkapslingen fjerner forureningen ved kilden og dermed beskyttes medarbejderne mod røg i langt højere grad end førhen.

Resultat:
Med indkapslingen har JAI stort set sparet loftsugningen væk. Det giver en energibesparelse på 300.000 kWh om året, men den tekniske direktør fremhæver, at det ikke er den eneste fordel. “Vores indgangsvinkel til projektet var, at vi ville spare energi, men vi har fået en væsentlig sidegevinst i form af bedre arbejdsmiljøforhold. Udsugningsforholdene er blevet meget bedre og det betyder mindre røg i de områder, hvor medarbejderne står”. Indkapslingen har også haft en køleeffekt, da støbecellen ikke længere afgiver så meget strålingsvarme ud i rummet. Det har specielt betydning om sommeren, hvor det tidligere var nødvendigt med køling. Nu suges varmen ud med udsugningen, så den via varmegenvindingen kan bruges til opvarmning andre steder.

Læs den fulde case hér.

Afgasning af sandkerner

Jydsk Aluminiums Industri

Udfordring:
Ved støbning af aluminiumsemner anvendes der typisk en kerne af sand til at sikre den indvendige udformning af støbeemnerne. Sandet slåes senere ud af det støbte aluminiumsemne. Sandkernerne holdes sammen af lim, der afgasser under støbningens høje temperaturer, hvilket påvirker kvaliteten af støbeemnerne negativt pga. gasstød ud gennem selve støbningen. Derfor er der behov for at afgasse sandkernerne inden støbning.
Denne udfordring har man tidligere til dels løst ved at fordampe vandet fra sandkernene i microovne, da man var af den opfattelse at gasstødene hovedsageligt skyldtes vandfordampning. Der var dog stadig en stor kassationsrate af støbte aluminiumsemner pga. gasstød. Den høje kassationsrate resulterer i mange omsmeltninger og dermed et stort energispild.

Løsning:
Under konceptafklaringen blev der udført adskillige praktiske tørringstest af sandkerner og i den forbindelse stod det klart, at afgasning af limen var en væsentlig del af afgasningen. De opnåede resultater blev anvendt til at udvikle en kontinuer afgasningsovn, der afgasser ved 40 ºC over limens pyrolysetemperatur. Herved kan gastrykket bringes ned under støbningen.
Konceptet for afgasningsovnen blev forfinet med en forvarmerzone drevet af overskudsvarmen fra efterkølingszonen.

Resultat:
Det nye koncept for afgasning af sandkerner har resulteret i markant færre kassationer af aluminiumsstøbninger. Derfor er der nu også færre omsmeltninger af kasserede støbninger, hvilket resulterer i et lavere specifikt energiforbrug.

Læs den fulde case hér.