Referencer

Referencer fra kunder vi har hjulpet med energirådgivning.

Optimering af malerkabine og kombikabiner

JAI-O

Udfordring: I malerkabinen skal der være 20 ºC under maling og derefter 50 ºC under tørring, mens der i kombikabinerne udføres metallisering og sandblæsning ligeledes med 20 ºC varm indblæsningsluft. Arbejdstilsynet stiller krav til en høj lufthastighed i kabinerne, hvilket medfører at JAI-O bruger store mængder energi til ventilering af produktionskabinerne. De ønsker derfor at anskaffe de mest energieffektive produktionskabiner.

Løsning: Første udkast til etablering af kabinerne var en løsning, hvor indblæsningsluften tages direkte fra det fri og opvarmes via gasbrænder. Afkastet fra kabinerne ledes efterfølgende igennem filter og herefter tilbage til det fri. EnergySolution bidrog til at forbedre ovenstående koncept og der blev indhentet nye tilbud på en løsning, som muliggør recirkulering af ventilationsluften med 80% i de perioder, hvor kabinerne bruges til sandblæsning. Den nye løsning er ligeledes med vekslere til varmegenvinding mellem afkastluft og indblæsningsluft.

Læs hele casen hér.

Udskiftning af biokedel

Hornsyld Købmandsgård

Udfordring: Den eksisterende biokedel har en ringe virkningsgrad og personalet bruger meget tid på at holde fyrboksen i kedlen ren. Triple A opvarmes med træpiller og ønskes forsynet fra den nye kedel. Der anvendes kornafrens i den eksisterende kedel. Dette stiller store krav til kedlen, men til gengæld er brændslet affald fra foderblandingsfabrikkerne.

Løsning & Resultat: Den eksisterende kedel udskiftes til en noget større kedel, hvor forbrændingsforholdene er væsentligt forbedrede. Der nedgraves 750 m fjernvarmerør til forsyning af Triple A. EnergySolution har fungeret som projektleder på hele projektet for Hornsyld Købmandsgård for at sikre optimal implementering af den valgte tekniske løsning og dermed fuldt udbytte for kunden. Den nye kedel udnytter brændslet langt bedre end kunden havde forventet og tidsforbruget til rensning af kedlen er ligeledes blevet meget mindre til trods for at kedlen nu også leverer til Triple A. Triple A, som nu også forsynes fra den nye kedel har fået meget større effekt til rådighed, hvilket bevirker at kunden kan starte produktionsanlægget meget hurtigere end tidligere. Energisparepotentialet for kedeludskiftningen er baseret på målinger på begge kedler. Foruden energisparepotentialet og projektledelse, har kunden også fået en noget lavere pris på varme.

Læs hele casen her.

Optimering af ekstrudere

SKY-LIGHT A/S

Udfordringer: Ekstruderlinjerne er fabrikkens primære proces, men også den mest energiforbrugende. Ved gennemgang af ekstruderprocessen fandt man, at tryktabet over smeltefiltrene på ekstruderingslinjerne var meget højt resulterende i et højt energiforbrug for hydraulikken til plasttransport gennem smeltefiltrene. Samtidig blev det konstateret, at hysteresen på reguleringen af varme- og køle-zonerne var uhensigtsmæssig snæver, hvilket resulterede i kontinuerlige kortslutninger zonerne imellem. Herved blev det konstateret, at der i lange perioder blev kølet og varmet kort tid efter hinanden og endda ofte samtidig, hvormed der spildes en del energi. Den eksisterende drift er ligeledes skyld i et meget stort forbrug af køl, som resulterer i dårlig afkøling på grundvandskredsen, som anvendes til køling af ekstruderen.

Løsning: Gennemgangen af ekstruderingslinje 3 viste, at installering af et fysisk større filter ville sænke tryktabet markant og dermed være rentabelt. Setpunkterne for aktivering af køl og varme blev justeret, således at temperatur-offsettet mellem køl og varme blev større. Dette sikrer at køl og varme ikke modvirker hinanden. Dermed så reduceres både køle og varmebehovet.

Læs den fulde case hér.

Energioptimering ved etablering af vandfabrik

Kamstrup A/S

Udfordringer:  Kamstrup ønsker at etablere moderne produktionsfaciliteter, hvilket stiller krav til ventilation og indeklima (i henhold til DANVAK). Ventilationen skal sørge for fjernelse af overskudsvarme, samt diverse procesudsug og sikre fornuftig varmegenvinding og luftskifte. Der er derudover et behov for køling og befugtning for at sikre at indeklimaet kan holdes på setpunkterne for rumtemperatur og luftfugtighed, da produktionen af Kamstrups produkter skal overholde standardkrav for elektronikmontage af måleinstrumenter.

Løsning & Resultat:  Udfordringerne, som beskrevet ovenfor, kræver et velfungerende system af moderne ventilationsanlæg, direkte befugtning i produktionslokalerne, samt supplerende mekanisk køling for at opretholde kravene for stabile indeklimasetpunkter for professionel elektronikmontage af måleinstrumenter. EnergySolution har fra projektstart specificeret relevante indeklimaparametre, samt sammensat den optimale løsning baseret på et samspil af forskellige teknologier for at opnå den mest energioptimale drift af de nye produktionslokaler.

Samspillet mellem et moderne ventilationsanlæg, direkte befugtning i produktionslokalerne og mekanisk køl sikrer muligheden for at styre alle indeklimaparametrene på en energieffektiv måde. Kamstrup opnår derved en bedre løsning, end hvis man ikke havde sammentænkt de forskellige indeklimateknologier i én løsning.

Læs den fulde case hér.

Optimering af fjernvarmenet

Hadsund Bys Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Udfordring: EnergySolution har indgået en totalaftale med Hadsund Bys Fjernvarmeværk omkring håndtering af energibesparelser for 2018 og fremefter. I den forbindelse var EnergySolutions energirådgivere med speciale i fjernvarmenet forbi Hadsund Bys Fjernvarmeværk. Der stod det klart, at Hadsund Bys Fjernvarmeværk i forbindelse med rørrenoveringer i nettet og etablering af en ringforbindelse i 2015 havde et potentiale i opjustering af de indberettede energibesparelser. Dette skyldes, at de realiserede rørrenoveringer var indberettet udelukkende på de beregnede direkte energibesparelser ved udskiftning af fjernvarmerørene. Dog vil etablering af en ringforbindelse på et fornuftigt sted i nettet ofte resultere i muligheden for reduktion af fremløbstemperaturen, hvilket forårsager en stor energibesparelse i form af mindre nettab i hele fjernvarmenettet.

Løsning og resultat: Hadsund Bys Fjernvarmeværk indgik en aftale med EnergySolution omkring beregning og dokumentation af korrigeringen af de allerede indberettede energibesparelser. EnergySolution fik adgang til alle data og gik i gang med dataanalyse baseret på fremløbstemperaturen i hovednettet, samt de tilhørende temperaturer i undernettene i Hadsund Bys Fjernvarmenet. Efter dataanalyse og opstilling af ligningssystemer i EES kunne EnergySolution dokumentere en sekundær energibesparelse, der var over 7 gange så stor som den originale energibesparelse ved etablering af ringforbindelsen. Udover beregning og dokumentation klarlagde EnergySolution andre muligheder for optimering af fjernvarmenettet i Hadsund By, hvor både styring af fremløbstemperatur, temperaturoptimering og ændringer i varmevekslersetup vil resultere i yderligere energibesparelser.

Læs den fulde case hér.

Optimering af fjernvarmenet

Hobro Varmeværk A.m.b.a.

Hobro Varmeværk er i samarbejde med EnergySolution ved at optimere fjernvarmenettet, således at fremløbstemperaturen kan sænkes i hele nettet og udfordringer med kapacitetsbegrænsning og spidslasteffekt i kolde perioder kan undgås. EnergySolution beregner energibesparelsen og sikrer dokumentation til indberetning af energibesparelsen, hvilket dækker mere end halvdelen af Hobros krav til energibesparelser i 2017. Ved at beregne muligheder for temperatursænkning, i de dele af fjernvarmenettet som umiddelbart ikke bliver berørt, blev der fundet et besparelsespotentiale som var fire gange så stort som forventet.

Udover beregning og dokumentation, klarlagde EnergySolution andre muligheder for optimering af fjernvarmenettet i Hobro, hvor både installering af boosterpumper, samt omløb i distributionsnettet i perioder uden forbrug vil resultere i yderligere energibesparelser.

Læs den fulde case hér.

Energisyn

BioMar A/S

Udfordring:
BioMar er på grund af virksomhedens størrelse omfattet af EU’s krav om energisyn i store virksomheder. Derfor kontaktede BioMar EnergySolution for at få foretaget et professionelt energisyn med fokus på at få synliggjort virksomhedens energisparepotentiale fordelt på konkrete energispareprojekter med fordelagtig tilbagebetalingstid.

Løsning/Resultat:
Efter energigennemgangen i virksomheden er det nu mere klart, hvilke elementer i produktionen der forbruger meget naturgas og el. Derfor er det også væsentligt lettere for BioMar at målrette deres energisparearbejde, der hvor det giver bedst økonomisk mening. Energisynet resulterede også i en række specifikke projekter med potentielle besparelser. Blandt andet blev der belyst mulige forbedringer i dampproduktion, samt optimeringer af tørrelinjer, hvorved et betydeligt energisparepotentiale kan realiseres. Endvidere blev der ved energisynet konstateret, at alt procesvand forbrugt i dampkedlen blev regnet som sanitetsvand og dermed afregnet med afledningsafgift. Efter energisynet har BioMar arbejdet videre med flere af de konkrete projektforslag og er blandt andet i gang med en ombygning af tørrelinien, som ønskes ombygget fra damptørring til direkte tørring med gas med en stor energibesparelse som mål. Selve energisynet betalte sig hjem alene ved korrektion af betalt afledningsafgift af vandforbruget.

Læs den fulde case hér.

Ventilation og indeklima

SKY-LIGHT A/S

Udfordringer:
Udfordringerne i forbindelse med projektet var, i samarbejde med kunden at få formuleret, setpunkter som vil være optimale for produktionen såvel som for personalet, da optimum temperaturen for disse to ikke helt harmonerede. Dette blev løst ved at sammenholde arbejdsmiljø krav med produktionskrav og låse indekonditionerne fast på et fælles overlap-punkt.

Løsning:
Løsningsmodellen for virksomheden var en, for de enkelte produktionsområder, specifikt tilpasset indeklima løsning, hvor ventilation, indblæsningsform, luft-mængder og konditioner blev tilpasset de enkelte zoners specifikke krav. Dette blev gjort via en kombination af forskellige teknologier, hvor højtryksbefugtning direkte i lokalet, blev kombineret med aktiv styring af luftmængder og temperaturer. Igennem en gennemtænkt setpunktoptimering og styringsstrategi kunne de forskellige teknologier med adiabatisk køling, aktiv køling samt ventilation, kombineres på en sådan måde, at indeklimaet blev optimeret efter kundens ønsker – samtidig med, at man opnåede en væsentlig reduktion af energiforbruget i produktionsområdet.

Resultat:
Kunden har opnået et behageligt og stabilt indeklima for de ansatte, samt en reduktion i produktionsfejl i plastmaterialerne og har samtidig sparet på energien. Den komplette løsning, hvor de forskellige teknologier blev tænkt sammen i en helhed, affødte samtidig et ikke ubetydeligt energitilskud, som man ikke ville have kunne opnået, havde man kigget på de enkelte delelementer af løsningen, hver for sig.

Læs den fulde case hér.

Indkapsling af støbecelle

Jydsk Aluminiums Industri

Udfordring & Løsning:
På et støberi afgiver produktionen meget varme samtidig med at der udvikles røg. Både varmen og røgen ligger sig under loftet, og det er derfor nødvendigt at anvende meget udsugning. Gennemgangen af ventilationen hos JAI viste, at der kunne spares meget energi ved at ændre udsugningsformen ved støbecellerne fra loftsugning til indkapslet udsugning. JAI byggede derfor en konstruktion, der indkapsler støbecellerne og giver koncentreret udsugning inde i cellen. Indkapslingen fjerner forureningen ved kilden og dermed beskyttes medarbejderne mod røg i langt højere grad end førhen.

Resultat:
Med indkapslingen har JAI stort set sparet loftsugningen væk. Det giver en energibesparelse på 300.000 kWh om året, men den tekniske direktør fremhæver, at det ikke er den eneste fordel. “Vores indgangsvinkel til projektet var, at vi ville spare energi, men vi har fået en væsentlig sidegevinst i form af bedre arbejdsmiljøforhold. Udsugningsforholdene er blevet meget bedre og det betyder mindre røg i de områder, hvor medarbejderne står”. Indkapslingen har også haft en køleeffekt, da støbecellen ikke længere afgiver så meget strålingsvarme ud i rummet. Det har specielt betydning om sommeren, hvor det tidligere var nødvendigt med køling. Nu suges varmen ud med udsugningen, så den via varmegenvindingen kan bruges til opvarmning andre steder.

Læs den fulde case hér.

Afgasning af sandkerner

Jydsk Aluminiums Industri

Udfordring:
Ved støbning af aluminiumsemner anvendes der typisk en kerne af sand til at sikre den indvendige udformning af støbeemnerne. Sandet slåes senere ud af det støbte aluminiumsemne. Sandkernerne holdes sammen af lim, der afgasser under støbningens høje temperaturer, hvilket påvirker kvaliteten af støbeemnerne negativt pga. gasstød ud gennem selve støbningen. Derfor er der behov for at afgasse sandkernerne inden støbning.
Denne udfordring har man tidligere til dels løst ved at fordampe vandet fra sandkernene i microovne, da man var af den opfattelse at gasstødene hovedsageligt skyldtes vandfordampning. Der var dog stadig en stor kassationsrate af støbte aluminiumsemner pga. gasstød. Den høje kassationsrate resulterer i mange omsmeltninger og dermed et stort energispild.

Løsning:
Under konceptafklaringen blev der udført adskillige praktiske tørringstest af sandkerner og i den forbindelse stod det klart, at afgasning af limen var en væsentlig del af afgasningen. De opnåede resultater blev anvendt til at udvikle en kontinuer afgasningsovn, der afgasser ved 40 ºC over limens pyrolysetemperatur. Herved kan gastrykket bringes ned under støbningen.
Konceptet for afgasningsovnen blev forfinet med en forvarmerzone drevet af overskudsvarmen fra efterkølingszonen.

Resultat:
Det nye koncept for afgasning af sandkerner har resulteret i markant færre kassationer af aluminiumsstøbninger. Derfor er der nu også færre omsmeltninger af kasserede støbninger, hvilket resulterer i et lavere specifikt energiforbrug.

Læs den fulde case hér.